Chỉnh sửa page
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Để chỉnh sửa các Trang (Page) có sẵn trong website như Liên Hệ, Giới Thiệu,.. Quý...
Hướng Dẫn Thay Đổi Nội Dung Tại Theme Option
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Các website được phát triển bởi Epal thì có thêm mục Theme Options trong Dashboard, để...
Hướng dẫn đổi mật khẩu user
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Để đổi mật khẩu user trong WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau Vì mật khẩu...
Hướng dẫn đăng nhập vào website
  • Danh Mục: Wordpress // Ngày: 31/01/2018
  • Để đăng nhập vào Website WordPress quý khách làm theo hướng dẫn sau: Sau khi hoàn thành...
phone_fix_pc