BẢNG GIÁ EMAIL GOOGLE DOANH NGHIỆP VĨNH VIỄN

 • GÓI DỊCH VỤ

 • Giá/gói (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói khởi nghiệp

  EP-10GGM

 • Giá/gói (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 2.500.000 đ

 • 15GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói cao cấp

  EP-50GGM

 • Giá/gói (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 4.500.000 đ

 • 15GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói chuyên nghiệp

  EP-100GGM

 • Giá/gói (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 6.500.000

 • 15GB

 • 100 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói Big Data

  EP-200GGM

 • Giá/gói (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 8.500.000 đ

 • 15GB

 • 200 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

 • TÊN DỊCH VỤ

 • Chuyển đổi dữ liệu email cũ

 • Nâng cấp lên 100GB

 • EP-10GGM

 • 300.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EP-50GGM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EP-100GGM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EP-200GGM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

BẢNG GIÁ EMAIL GOOGLE DOANH NGHIỆP THEO THÁNG

 • GÓI DỊCH VỤ

 • Giá/tài khoản/tháng (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói khởi nghiệp

  EPMAIL- 25GM

 • Giá/tài khoản/tháng (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 10.500 đ

 • 30GB

 • 10 accounts

 • 2 lớp

 • 24/5

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói cao cấp

  EPMAIL- 50GM

 • Giá/tài khoản/tháng (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 9.500 đ

 • 30GB

 • 50 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói chuyên nghiệp

  EPMAIL- 100GM

 • Giá/tài khoản/tháng (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 8.500 đ

 • 30GB

 • 100 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

 • Bảng giá website thương mại điện tử gói Big Data

  EPMAIL- 200GM

 • Giá/tài khoản/tháng (VNĐ)

 • Dung lượng/tài khoản

 • Số tài khoản

 • Bảo mật

 • Hỗ trợ

 • Độ ổn định

 • Khả năng nâng cấp gói

 • Khả năng nâng cấp dung lượng tk

 • 6.500 đ

 • 30GB

 • 200 accounts

 • 2 lớp

 • 24/7

 • 99.99%

 • không

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

 • TÊN DỊCH VỤ

 • Chuyển đổi dữ liệu email cũ

 • Nâng cấp lên 100GB

 • EPMAIL- 25GM

 • 300.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EPMAIL- 50GM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EPMAIL- 100GM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

 • EPMAIL- 200GM

 • 200.000 đ / tài khoản

 • 1.200.000 đ /tài khoản/năm

Lưu ý: EPAL Solution là đại lý cung cấp của Google và Amazon AWS

BẠN CẦN THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÁC DỊCH VỤ EPAL?

phone_fix_pc