Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Hosting Cho Camera Quan Sát( DNS Hosting)

You are here:
  • Hosting
  • Hosting Cho Camera Quan Sát( DNS Hosting)

CAMERA HOSTING DYNDNS MOBILE VIEWER

CAMERA HOSTING DYNDNS MOBILE VIEWER

MICRO Dynamic DNS
30.000 VNĐ/Tháng
Giảm 10% cho các dịch vụ khác của EPAL
 01 Hosting cho Moderm Dynamic IP
 Tên miền riêng: No
 Support Email 24h

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký

STANDARD Dynamic DNS
80.000 VNĐ/Tháng
Giảm 10% cho các dịch vụ khác của EPAL
 20 Hosting cho Moderm Dynamic IP
 Tên miền riêng: No
 Support 24/7

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

BUSINESS Dynamic DNS
199.000 VNĐ/Tháng
Giảm 15% cho các dịch vụ khác của EPAL
 20 Hosting cho Moderm Dynamic IP
 Tên miền riêng: No
 Support 24/7

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

PLUS Dynamic DNS
350.000 VNĐ/Tháng
Giảm 15% cho các dịch vụ khác của EPAL
 50 Hosting cho Moderm Dynamic IP
 Tên miền riêng: Yes
 Support 24/7

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký