Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Bảng Giá Email Google Doanh Nghiệp

You are here:
  • Hosting
  • Bảng Giá Email Google Doanh Nghiệp

GOOGLE EMAIL BUSSINESS

GOOGLE EMAIL BUSSINESS

GOOGLE MAIL 10
250.000 VNĐ/Account
 Server : Google mail
 Lưu Trữ 15GB/Account
 Địa chỉ Email 10
 Mã hóa SSL
 Anti Spam, virus
 Tên miền riêng
 Drive, Calendar, Office Plus

Đăng Ký

GOOGLE MAIL 50
90.000 VNĐ/Account
 Server : Google mail
 Lưu Trữ 15GB/Account
 Địa chỉ Email 50
 Mã hóa SSL
 Anti Spam, virus
 Tên miền riêng
 Drive, Calendar, Office Plus

Đăng Ký

GOOGLE MAIL 100
65.000 VNĐ/Account
 Server : Google mail
 Lưu Trữ 15GB/Account
 Địa chỉ Email 100
 Mã hóa SSL
 Anti Spam, virus
 Tên miền riêng
 Drive, Calendar, Office Plus

Đăng Ký

GOOGLE MAIL 200
45.000 VNĐ/Account
 Server : Google mail
 Lưu Trữ 15GB/Account
 Địa chỉ Email 200
 Mã hóa SSL
 Anti Spam, virus
 Tên miền riêng
 Drive, Calendar, Office Plus

Đăng Ký