Call Us: 0901 83 85 68
Email: info@epal.vn
Follow Us:

Máy Chủ Giá Rẻ (VPS Giá Rẻ)

You are here:

VPS SM-EPAL01
149.000 VNĐ/Tháng
Intel Six Core X5650 2.67Ghz
 HDD: 20GB
 RAM: 512MB + 256MB
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ truyền 100Mps
 Bandwidth: Unlimited
 HĐH: Linux/Windows
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 12 tháng.

Đăng Ký

VPS SM-EPAL02
249.000 VNĐ/Tháng
Intel Six Core X5650 2.67Ghz
 HDD: 30GB
 RAM: 1GB+512Mb
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ truyền 100Mps
 Bandwidth: Unlimited
 HĐH: Linux/Windows
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 6 tháng.

Đăng Ký

VPS SM-EPAL03
449.000 VNĐ/Tháng
Intel Six Core X5650 2.67Ghz
 HDD: 60GB
 RAM: 2GB+1GB Free
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ truyền 100Mps
 Bandwidth: Unlimited
 HĐH: Linux/Windows
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 3 tháng.

Đăng Ký

VPS SM-EPAL04
649.000 VNĐ/Tháng
Intel Six Core X5650 2.67Ghz
 HDD: 120GB
 RAM: 4GB+1GB Free
 IP Tĩnh: 01
 Tốc độ truyền 100Mps
 Bandwidth: Unlimited
 HĐH: Linux/Windows
 Firewall: Có

Đăng ký tối thiểu 3 tháng.

Đăng Ký